6066
6067
6068
6069
6071
6072
6074
6078
6081
6084
6086
6088
6090
6112

Szczycieński Sejmik Powiatowy startuje do nowej kadencji  

Sala posiedzeń w Centrum Kultury miasta patronackiego Herne była wypełniona do ostatniego miejsca, kiedy nowo wybrany Sejmik Powiatowy spotkał się na posiedzeniu ustawodawczym. Dieter Chilla, dawny i nowy przewodniczący, powitał przedstawicieli wszystkich okręgów wyborczych. Szczególne słowa powitania skierował do Arkadiusza Leski, przewodniczącego niemieckiego stowarzyszenia kulturalnego "Heimat" w Ortelsburgu/Szczytnie oraz Dariusza Malinowskiego (także ze stowarzyszenia "Heimat").

Dieter Chilla wyraził swoją radość z tego, że wszystkie okręgi wiejskie (16) oraz 3 miejskie udał o się obsadzić odpowiednimi kandydatami, co jest znakiem żywotności Wspólnoty Powiatowej.

Arkadiusz Leska podziękował Wspólnocie Powiatowej za wszechstronne, także materialne, wsparcie i podkreślił jak ważna jest praca nad wspólnymi projektami. Szczególną uwagę skierował na znaczenie polsko-niemieckiego albumu na temat historycznego Ortelsburga, który znajduje się w przygotowaniu.

Dieter Chilla uwypuklił w swojej retrospekcji, że Wspólnota Powiatowa jest w dużej mierze dynamiczna, aktywna i zorientowana na przyszłość.

Odnośnie do roku 2012 zwrścił uwagę m. in. na następujące projekty:

Skarbnik Helga Frankiewicz przedstawiła starannie i dokładnie prowadzoną księgowość po czym udzielono jej oraz całemu zarządowi jednogłośnie absolutorium.

Następujący członkowie odeszli z dotychczasowego Sejmiku Powiatowego i – jeśli byli obecni – otrzymali honorowe członkostwo Wspólnoty oraz odznaczeni zostali srebrną odznaką honorową: Willi Berwein, Helena Hartinger, Anna Kilimann, Margret Stobinski i Kurt Spriewald.

W tajnych wyborach, którym przewodniczył honorowy przewodniczący Edelfried Baginski, na przewodniczącego wybrany został jednogłośnie Dieter Chilla. Zastępcą przewodniczącego Wspólnoty został Herbert John.

Następujące urzędy zostały także jednogłośnie obsadzone:

W celu przyśpieszenia niektórych procesów do statutu wprowadzono kilka zmian.

Centralna zmiana statutu obdarzona została wyraĖnym aplauzem: Porozumienie między narodami, a szczególnie między Polakami a Niemcami, włączono do katalogu celów Wspólnoty Powiatowej.

Przewodniczący Wspólnoty Powiatowej zajął się szczegółowo zmianami dotyczącymi pisma "Ortelsburger Heimatbote". Ten "Flagowy Okręt Wspólnoty Powiatowej" ma profil, który – poczynając od lat 90. XX wieku ú nadał mu Alfred Denda, za co otrzymał wiele wyrazów uznania. Obecnie Alfred Denda jest zmuszony z prywatnych powodów zrezygnować z tej pracy. Przewodniczący Wspólnoty Powiatowej wyraził przed plenum wyrazy głębokiego podziękowania oraz wielkiego respektu, co zostało podkreślone przez wywierający wielkie wrażenie długi aplauz plenum.

W początkowej fazie pierwsze prace nad wydaniem pisma !Ortesburger Heimatbote" na rok 2013 przejął Detlef Ollesch. Przewodniczący podziękował mu za ten wkład pracy.

Przewodniczący zakończył słowami "Szczytno żyje, Prusy Wschodnie żyją".

Na koniec tradycyjnie rozbrzmiała "Pieśń Prus Wschodnich".

Marzec 2013, Dieter Chilla